لیست دانشگاه های کانادا

مورد تایید وزارت علوم

1. Dalhousie University
2. HEC Montreal
3. Laval University
4. McGill University
5. McMaster University
6. Memorial University of Newfoundland
7. Polytechnique Montreal
8. Queen's University
9. Simon Fraser University
10. University of Montreal

11. University of Alberta
12. University of British Columbia
13. University of Calgary
14. University of Guelph
15. University of Manitoba
16. University of Ottawa
17. University of Saskatchewan
18. University of Toronto
19. University of Victoria
20. University of Waterloo

21. University of Western Ontario (Western University)
22. University of Windsor
23. York University

مدارک صادره از مؤسساتی که در سایت های ذیل می باشد صرفا تا مقطع "کارشناسی" با رعایت ضوابط و مقررات عمومی قابل بررسی و
ارزشیابی می باشد:
• www.univ.can.ca
• www.accc.ca

 University Brock. 1 صرفأ در رشته تربیت بدنی
2. Carleton University
3. Concordia University
4. Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
5. Lakehead University
6. National Institute Scientific Research, University of Quebec
7. National School of Public Administration, University of Quebec
8. Ryerson University
9. Université du Québec à Montréal
10. Université du Québec à Québec

11. Brunswick New of University صرفاً در رشته های کشاورزی وجنگلداری
12. University of Northern British Colombia
13. University of Ontario Institute of Technology
14. University of Regina
15. University of Sherbrooke

1. Universite de Moncton
2. Université du Québec à Chicoutimi
3. Université Sainte – Anne
4. University of Prince Edward Island
5. University of Quebec at Rimouski
6. University of Quebec at Trois – Rivieres
7. University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
8. University of Quebec, Outaouais
9. Vancouver Island University
10. Wilfrid Laurier University

 مدارک صادره از مؤسساتی که در سایت های ذیل می باشد صرفا تا مقطع "کارشناسی" با رعایت ضوابط و مقررات عمومی قابل بررسی و
ارزشیابی می باشد:
• www.univ.can.ca
• www.accc.ca

برای بررسی رایگان نیازهای خود با ما تماس بگیرید