تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش

کشور اتریش در راستای تحصیل در اتریش و ادامه تحصیل افراد مستعد سایر کشورها و همچنین توسعه بخش هویت کشور اتریش و دانشگاه های این کشور برای فراهم نمودن بستر مناسب برای انتقال علم و دانش، رقابتی گسترده را جهت…