پرستاری آلمان و پزشکی آلمان

پرستاری آلمان و پزشکی آلمان

تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی امکان پذیر است. برای این کار یعنی تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی در کل دو راه وجود دارد، فرقی نمی کند که ویزای توریستی فرانسه، ویزای توریستی آلمان یا ویزای توریستی ایتالیا باشد